Ana içeriğe atla

 

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Optisyenlik ön lisans programın amacı; göz hastalıkları uzmanı doktorlar tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, optik görme gereçlerini, gözlük çerçevelerini hastaya sunan, standartlara uygun olarak gözlük montajını yapan, onaran, tespitini sağlayan ve kişinin kullanımına uygun hale getiren teknik beceriye sahip nitelikli sağlık elemanı yetiştirmektir.

Optik sektörü, göz hekimleri tarafından tanısı konmuş kusurların giderilmesi ve tedavinin hastaya eksiksiz bir şekilde uygulanması amacı ile kurulmuş bir sağlık sektörüdür. Optik sektöründe optisyenler, mağaza sahipleri ve satış elamanları ile birlikte bir ekip çalışması içerisindedir.

Optisyenler, hekimin yazdığı reçeteyi okuyarak hastaya uygun cam ve çerçeveyi tedarik etmektedir. Pupillametre ve kişisel ölçüm teknikleri ile hastanın pupilla (iki göz bebeği arası) mesafesi ölçülerek görme odağını belirleyerek, fokometre ile camın diyoptrilerini ölçerek camın odağını tespit etmektedir.

Optisyenler, yaptıkları ölçümler sonucu hazırladıkları camı, istenilen ölçülere getirerek montajını yapmakta ve kişisel ölçülere göre hazırlanan gözlüğü hastaya teslim etmektedir.

Optisyenlik Programından mezun olmuş kişilere “Optisyen” denmektedir. Optisyenler, görme bozukluklarının düzeltilmesi ve giderilmesi için oluşturulmuş reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve reçete doğrultusunda hastaya özel uygulamaları sağlayabilecek düzeyde eğitim almış kişilerden oluşmaktadır.

OPTİSYENLİK PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

· Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

· Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır.

· Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

· Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

· Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır.

· Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.

· Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

· Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

KARİYER OLANAKLARI

· Programdan mezun olan öğrenciler, refraksiyon hastanelerinde, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak, kontak lens üretim yerlerinde, optik gereç satan depolarda, üniversitelerde çalışabilir ayrıca optik müessese açabilecek tek yetkili sağlık meslek mensubu olarak mağaza açıp işletebilirler.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

· Sağlık Yönetimi,

· Fizik,

· Fizik Mühendisliği,

· Optik ve Akustik Mühendisliği,

· Acil Yardım ve Afet Yönetimi,

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Optisyenlik Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Optisyenlik alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gereklidir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Optisyenlik Programı, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik sağlık meslek mensupları yetiştirilmektedir.

Optisyenlik Programı, lise öğrenimi sonrasında iki yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Kulüp etkinlikleri ve iş başında mesleki uygulama deneyimi ile öğrencilerin kazandıkları bilgileri pratiğe dönüştürmeleri sağlanmaktadır. Kariyer günleri kapsamında optisyenlik sektöründen gelen isimleri ile bir arada bulabilme fırsatı edinen öğrencilerimizin; pratik iş yaşamı ile buluşabilmeleri açısından kurumsal (optisyenlik odaları, cam fabrikaları vb.) geziler gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

Optisyenlik Programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açık öğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Optisyenler, hekimin yazdığı reçeteyi okuyarak hastaya uygun cam ve çerçeveyi tedarik etmektedir. Pupillametre ve kişisel ölçüm teknikleri ile hastanın pupilla (iki göz bebeği arası) mesafesi ölçülerek görme odağını belirleyerek, fokometre ile camın diyoptrilerini ölçerek camın odağını tespit etmektedir.

Optisyenler, yaptıkları ölçümler sonucu hazırladıkları camı, istenilen ölçülere getirerek montajını yapmakta ve kişisel ölçülere göre hazırlanan gözlüğü hastaya teslim etmektedir.

Optisyenlik Programından mezun olan öğrencilerimizin optisyenlik müesseselerinde, kontak lens üretim yerlerinde, refraksiyon hastanelerinde, optik araç ve gereç depolarında ve üniversitelerde tekniker olarak iş bulma imkânları vardır.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

· Optisyenlik alanında, temel düzeyde kuramsal bilgilere sahip olur.

· Optisyenlik alanı ile ilgili terimleri açıklar.

· Optisyenlik alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.

· Optisyenlik alanındaki temel düzeyde bilgiyi uygulayabilme bilgisine sahip olur.

· Optisyenlik alanında eksik olan temel güvenlik eksikliklerini, sorunlarını tespit eder ve çözüm yollarını arar.

· Yaşam boyu öğrenme bilincine, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir düzeyde geliştirir.

· Optisyenlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

· Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanır, herhangi bir sorun karşısında ekip üyesi olarak görev alır.

· Bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen yetkinlikte olunmalıdır.

· Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme yeteneğine sahip olur.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı mezunları 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun esaslarına göre “Optisyen” unvanı ile istedikleri il veya ilçede, kendi optisyenlik müesseselerini açabilecekleri gibi yine aynı kanunun ilgili maddesi hükümlerine göre istedikleri takdirde, özel veya tüzel şahıslara ait optik mağazalarında sorumlu mesul müdür olarak çalışabilirler aynı zamanda refraksiyon hastanelerinde, kontak lens üretim yerlerinde, optik araç gereç satan depolarda ve üniversitelerde tekniker olarak çalışabilmektedirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

· Sağlık Yönetimi,

· Fizik,

· Fizik Mühendisliği,

· Optik ve Akustik Mühendisliği,

· Acil Yardım ve Afet Yönetimi,

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve başarıyla gerekmektedir.

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı’nda 3 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitim öğretim modelimiz; ilk yarıyılda teorik ağırlıklı, ikinci ve üçüncü yarıyıllarda yine teorik ve aynı zamanda optisyenlik laboratuvarında gerçekleşen mesleki becerilere yönelik uygulamalı eğitim ve dördüncü yarıyılda ise iş başında mesleki uygulama yöntemiyle aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme şeklinde yapılmaktadır.

Bununla birlikte, alanında uzman sektörden gelen isimlerle Optisyenlik hakkında kanun ve yönetmelik konularında söyleşiler, optik araç gereç ve cam fabrikaları gezileri ve kariyer günleri düzenlenmektedir.