Ana içeriğe atla

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programının amacı; sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikeri yetiştirmektir. Tıbbi laboratuvar teknikeri, test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar. Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak olan örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları, karışımları ve fiziksel şartları hazırlar. Laboratuvar araç gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar ve bulgularını rapor edip, takip işlemlerini yapar.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacaktır.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

· Tıbbi Laboratuvar alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

· İnsanda sistemlerin normal fonksiyonlarıyla ilgili temel bilgiye hakim, bu bilgiler ışığında alınan örneklerde gerekli laboratuvar analizlerini yaparak hastalıklarla ilişkilendirir.

· Tıbbi Laboratuvarda manuel ve otomatik analiz yöntemlerini bilir ve oluşabilecek aksaklıklarda çözüm üretir.

· Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.

· Analiz öncesi hazırlık işlemlerini yapar, preparatları hazırlar, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini uygular.

· Tıbbi laboratuvarın farklı alanlarıyla ilgili temel testleri uygular, analiz çözeltilerini hazırlar.

· Tıbbi laboratuvar araç gereçlerini kurallarına ve tekniklerine uygun olarak kullanır, kontrollerini ve bakımını yaparak en verimli şekilde çalışmalarını sağlar.

· Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.

· Tıbbi laboratuvarda güvenlik önlemlerini alır, kişisel güvenlik kurallarını uygular ve güvenli laboratuvar ortamı oluşturur.

· Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı alanında sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak, verilen bir görevde sorumluluk alır ve bireysel olarak yürütür ve gerektiğinde çalışma gruplarında sorumluluk alır.

· Hekimler, meslektaşları, diğer sağlık çalışanları ve hasta ile etik çerçevede etkili bir iletişim kurabilme yetisi kazanır.

· Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri konusunda gerekli temel ve pratik bilgi, kural ve beceriye sahip olur.

· Hastalardan alınan örneklerin kritik sonuçlarını gerekli sağlık çalışanlarına iletme becerisine sahiptir.

KARİYER OLANAKLARI

· Devlet Hastaneleri

· Özel Hastaneler

· Sağlık Ocakları

· Özel Tahlil Laboratuvarları.

 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

· Acil ve Afet Yönetimi

· Biyoloji

· Biyomühendislik

· Biyoteknoloji

· Hemşirelik

· Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

· Genetik ve Biyomühendislik

· Sağlık Yönetimi

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ünvanına sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı bölümünde ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

· Tıbbi Laboratuvar alanındaki çeşitli kaynaklardan elde ettiği güncel bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.

· Tıbbi laboratuvar testleri için hastadan biyolojik materyal alma, bunları saklama ve transferleri, analiz öncesi hazırlık işlemleri, preparatları hazırlama, çözelti hazırlama, dezenfeksiyon ve sterilizasyon tekniklerini konusunda gerekli bilgi ve beceriyi gösterir.

· Laboratuvar ortamında ekip çalışmasının gerektirdiği şekilde bir takım üyesi olabilirken aynı zamanda bireysel sorumluluklarını yerine getirir.

· Gerek çalıştığı ortamı gerek ekip arkadaşlarını ve kendini korumak adına güvenli bir laboratuvar ortamı oluşturur ve gereken kuralları uygular.

· Mesleki ve etik değerleri göz önüne alarak meslektaşları, hastalar, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.

· Tıbbi laboratuvar teknikeri olarak, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.

· Tıbbi laboratuvar alanının gerektirdiği araç-gereç ve bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

· Yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kendine kişisel ve mesleki anlamda geliştirmek amacıyla mesleki hizmet içi eğitim faaliyetlerine ve diğer çalışmalara katılır.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır. Bu programlar;

· Acil ve Afet Yönetimi

· Biyoloji

· Biyomühendislik

· Biyoteknoloji

· Hemşirelik

· Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

· Genetik ve Biyomühendislik

· Sağlık Yönetimi

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı’nda öğretim görevlileri ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

İlk yarıyıl teorik ağırlıklı işleyen eğitim modelimizde 3. ve 4. yarıyılda mesleki uygulama yöntemiyle aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dökmeleri amaçlanmaktadır. Uygulamalar laboratuvarlarda ve hastanelerde gerçekleşmektedir.

Bununla birlikte, alanında uzman sektörden önemli isimlerle söyleşiler, seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir.