Ana içeriğe atla

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasına “yatay geçiş” denir.

2024 - 2025 Eğitim - Öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yolu ile 1. Sınıfın 2. Yarıyılına kurum dışı – kurum içi – yurt dışı öğrenci kabul edilecektir. Başvuru tarihleri, kontenjan durumları ile öğrencilerde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir. Başvurularda eksik belgeler varsa başvuru işleme alınmayacaktır. Başvuruların şahsen İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Cankurtaran kampüsünde Öğrenci İşleri birimine yapılması gerekmektedir. Sonuçlar www.issb.edu.tr web sayfasında ilan edilecek olup, adaylara yazı ile bildirim yapılmayacaktır.

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ 

Kurum İçi Yatay Geçiş Kılavuzu (Ortalama Şartı ile Yatay Geçiş)

 

Başvuru Tarihi

12/08/2024 – 23/08/2024

Başvuruların Değerlendirilmesi

26/08/2024-28/08/2024

Sonuçların İlanı

29/08/2024

Asil Kayıtlar için Kayıt Tarihi

02/09/2024-06.02.2024

Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi

09/09/2024-10.09.2024

 

Başvuru Şartları;

 1. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 100 üzerinden 60,33 veya 4.00 üzerinden 2,30 olması şarttır.
 2. Kurum İçi Yatay geçiş yapan  Öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmamalıdır.
 3. İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
 4. Bahar döneminde ikinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapılamaz.
 5. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 6. Yatay geçiş, ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen eş değer düzeyde diploma programları arasında yapılacaktır.
 • Yatay geçiş başvurusu birden fazla diploma programına yapılabilir.

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

Kurumlar Arası Yurtiçi Yatay Geçiş Kılavuzu ( Ortalama Şartı ile Yatay Geçiş )

 

Başvuru Tarihi12/08/2024 – 23/08/2024
Başvuruların Değerlendirilmesi26/08/2024-28/08/2024
Sonuçların İlanı29/08/2024
Asil Kayıtlar için Yedek Kayıt Tarihi02/09/2024-06.02.2024
Yedek Kayıtlar için Kayıt Tarihi09/09/2024-10.09.2024

 

Başvuru Şartları;

1- Yatay geçiş için öğrencinin, kayıt olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait not ortalamasının en az 100 üzerinden 60,33 veya 4.00 üzerinden 2,30 olması şarttır.

2- Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması gerekir.*

*Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılır.

3- Aynı isimli diploma programlarında kayıtlı öğrenciler başvurabilir.

4- İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir

5- Bahar döneminde ikinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapılamaz.

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıt olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamaz.

6-Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

 1. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 2. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 76,66 veya 4.00 üzerinden 3.00 olması şarttır.
 3. İkinci maddede başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci maddeye göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 4. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 5. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler.
 6. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
 7. Kurum içi yatay geçiş başvurusunda bulunmak isteyen İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri aşağıda belirtilen programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Kurum içi yatay geçiş başvurularında “İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Önlisans Yatay Geçiş Yönergesi” maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.
 8. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun bir programında burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 1. Başvuru Formunun aslı (Forma ulaşmak için tıklayın)
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
 3. Onaylı Öğrenci Belgesi.
 4. Onaylı Not Dökümü (transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundan almış olduğu ve bütün derslerini ve notlarını gösteren resmi belge (yabancı dilde olan not dökümlerinin Türkçeye çevirisinin yapılmış olması gerekmektedir.)
 5. ÖSYS yerleşti sonuç belgesi.
 6. ÖSYS LYS (YGS ve Yerleştirme puanı dahil) sonuç belgesi.
 7. Öğrencinin disiplin cezası alıp almadığını belirten belge.
 8. Öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda almış olduğu ve not dökümünde yer alan derslerin onaylı içerikleri.
 9. Kayıtlı olduğu programa yatay geçiş / kurum içi yatay geçiş / Ek Madde 1 ile yatay geçiş yapıp yapmadığını gösterir belge.

Başvuru koşullarını sağlayan adayların değerlendirmesi, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunun oluşturduğu komisyonlarca yapılır. Adayın kabulüne İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu karar verir.

Değerlendirme sonuçları, başvuru – kabul takviminde ilan edilen tarihte Meslek Yüksekokulumuz web sitesinde duyurulur.

Adaylar, Meslek Yüksekokulumuza yatay geçiş başvuru takviminde yer alan tarih aralığında kayıt işlemlerini tamamlarlar. Süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar yatay geçiş haklarını kaybederler.

Başvuruların değerlendirmesini yapan komisyonlar, başvurusu olumlu bulunan adayların daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yapmak istediği programın derslerini dikkate alarak, bu derslerden geçiş yapmak istediği programa uygun olan dersleri ve bu derslerin kredi ile not uyarlamalarını belirler ve ilgili yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu tarafından kabul ve intibak işlemleri karara bağlanır. Öğrenci İşleri Birimi tarafından öğrencinin Not Belgesine (Transkript) işlenir.