Ana içeriğe atla

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, 2021-2022 Akademik yılında öğrenci alımı yapmaya başlamıştır. Radyolojik görüntülemenin yüksek düzeyde eğitim görmüş uygulayıcılarını, radyolojinin konvansiyonel ve dijital tüm aygıtlarında çalışabilecek bilgi ve deneyime sahip, tüm radyolojik aygıtların temelini ve uygulamasını bilen, radyolojik incelemelerin kalitesini yükseltmeyi ve mesleki başarıyı hedefleyen radyoloji teknikeri yetiştirmeyi amaçlayan ön lisans düzeyinde eğitim vermektedir.

KİMLER KATILABİLİR?

 TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • Öğrenciler Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve Radyoloji alanlarında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
 • Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
 • Radyasyon güvenliği prosedürlerini uygulayarak iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon üreten görüntüleme cihazlarının operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder.
 • Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 • Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 • Hasta ve hasta yakınları ile onların kültürel hassasiyetlerini de göz önünde bulundurarak sözlü, yazılı veya işaret dili ile profesyonel bir şekilde iletişim kurar.
 • Görüntüleme için en uygun ve hasta için optimal konforu sağlayan pozisyonlamayı gerçekleştirir ve doğru ışınlama faktörü seçimini yapar.
 • Hasta görüntülerini etkili bir şekilde değerlendirir ve rutin dışı durumları saptayarak doğru adımlar atar.
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

KARİYER OLANAKLARI

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı mezunları  devlet, üniversite, özel hastanelerde, özel tıp merkezleri ve  özel görüntüleme merkezlerinin radyoloji (konvansiyonel radyoloji,  bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans,  anjiyografi, mamografi, fluoroskopi), nükleer tıp ve  radyoterapi bölümlerinde Tekniker unvanıyla çalışabilirler.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalığın tanısı için yürütülen çalışmalarda hekim tarafından belirlenen şekilde hastaların filmlerini çeken sağlık teknikeri yetiştirmektir. Tıbbi görüntüleme teknikerleri, hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, bilgisayarlı tomografi, magnetik rezonans, mamografi, ultrasonografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında ve nükleer tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde hizmet verirler.

Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibi, tamamlanan işlemlere yönelik kayıtların tutulması, incelemelerin düzenli arşiv altına alınması gibi konularda yeterlilik sahibi olması gerekmektedir.  

ÇALIŞMA ALANLARI

Program mezunları üniversite hastaneleri, kamu ve özel tedavi kurumları ve özel sektöre ait radyoloji ünitelerinde iş bulabilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları, Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Bu programlar;

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi

 SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

 Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde gerekmektedir.