Ana içeriğe atla

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Fizyoterapi önlisans programı fizyoterapi teknikeri yetiştiren bir programdır.Fizyoterapi programının amacı; hareket bozukluğuna yol açan durumlarda, uzman hekimin talimatları doğrultusunda fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerinin ve tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayan, sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılmasına hizmet eden, fizyoterapi alanındaki teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren teknikerler yetiştirmektir.

Teorik bilgilerin yanı sıra, eş zamanlı yürütülen klinik uygulama dersleri ve fizyoterapi laboratuvarı ile de öğrencilere güçlü el becerisi kazandırılmaktadır.Ayrıca uluslararası işbirlikçiler ve Erasmus staj düzenlemeleri ile yurtdışına gidecek olan öğrenciler, uluslararası bilgi ve tecrübeye de sahip olabilecekleri gibi yan dal programlarıyla farklı programlardan ders alarak kendilerini sertifike edebileceklerdir.

FİZYOTERAPİ PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?

TYT Puan Türüne sahip her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacaktır.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

• Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.

• Fizyoterapi alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahip olmak.

• Fizyoterapi alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanmak.

• Fizyoterapi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütmek.

• Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirlemek ve öğrenmesini yönlendirmek.

• Fizyoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade etmek.

• Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izlemek ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirmek.

• Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahip olmak.

• Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranmak.

KARİYER OLANAKLARI

• Mezunlarımız, tekniker unvanına sahip olarak mezun olurlar ve;

• Özel ya da devlet hastaneleri,

• Acil servis üniteleri,

• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri,

• Protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezleri,

• Birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar,

• Spor kulüpleri,

• Yaşlı bakım merkezleri,

• Kaplıca merkezleri,

• Evde bakım merkezleri’ nde çalışabilirler.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

• Acil Yardım ve Afet Yönetimi

• Ergoterapi

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi

VERİLEN DERECE

120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fizyoterapi Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Fizyoterapi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

PROGRAMIN PROFİLİ

Fizyoterapi Programı, gelişen sağlık ve teknoloji ile birlikte önem kazanan , özel ve kamu sektörü için bu alanda istihdam sağlamak amacıyla alana katkı sağlamaktadır. Çağdaş bilgi ve becerilerle donatılmış, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişime sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, sağlık sorunlarına önem veren fizyoterapi teknikerleri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Fizyoterapi Programı, lise öğrenimi sonrasında ön lisans eğitimi vermektedir.Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır.İşletmede kllinik uygulama ve gönüllü staj deneyimi ile öğrencilere kazandıkları teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme fırsatı sunulmaktadır. Yapılan uygulamalar ile öğrencilere sektörde karşılaşabilecekleri durumlar hakkında bilgi verilmektedir.Kariyer günleri kapsamında fizyoterapi ile ilgili (Örneğin yaşlı bakım merkezleri) geziler gerçekleştirilmektedir.Öğrencilerin mezun olabilmesi için en az 2.00 ortalamaya sahip olması şartı aranmaktadır.

Fizyoterapi Programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Fizyoterapi teknikerleri Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri, üniversite araştırma hastaneleri, özel hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim merkezleri, spor/sağlık merkezleri, spor kulüpleri, huzurevleri, kaplıca/termal tesisler ve benzeri kuruluşlarda çalışabilirler.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

· Fizyoterapi ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

· Fizyoterapi alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

· Fizyoterapi alanıyla ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

· Fizyoterapi alanıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

· Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

· Fizyoterapi alanıyla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.

· Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.

· Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir.

· Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Program mezunlarının yataklı tedavi merkezleri, acil servis üniteleri, diş üniteleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, protez-ortez üretim ve rehabilitasyon merkezleri, birinci basamak sağlık hizmeti veren kuruluşlar, okullar, spor kulüpleri, huzur evleri, rehabilitasyon merkezleri, kaplıca merkezleri ve evde bakım merkezleri gibi özel veya kamu birimlerinde iş olanakları bulunmaktadır.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;

• Acil Yardım ve Afet Yönetimi

• Ergoterapi

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

• Hemşirelik

• Sağlık Yönetimi

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (DANO) en az 2.00 olması gerekir.

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

 

PROGRAM OLANAKLARI

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi Programı’nda 3 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.

Eğitimler; fizyoterapi laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu, kütüphane ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflarda verilmektedir.Bununla birlikte, sahada çalışan hocalarımızın bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla sağlık kuruluşlarına geziler yapılmaktır.