Ana içeriğe atla

Program Hakkında

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program, 2019 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

VERİLEN DERECE

121 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlk ve Acil Yardım Ön Lisans (paramedik) derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

İlk ve Acil Yadım alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 121 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı, hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, yaşam kurtarıcı ve hastada kalıcı engelleri önlemeye yönelik tıbbi müdahaleleri yapabilen, uygun acil müdahale yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen, hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programında, özellikle uygulamaya dayalı eğitim verilecek olmasından, programın uygulama eğitimleri yüksekokula ait laboratuvarlarda ya da ambulanslarda verilmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak, yetkin birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimize devlet sektöründe veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde çalışma imkânı bulmaktadır. Acil vaka sayısının ve sağlık sektörüne verilen önemin arttığı göz önüne alındığında bu alandaki istihdam olanaklarının daha da artacağı görülmektedir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırmak.
 • Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanmak.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanmak.
 • Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanmak.
 • Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Mesleki sorumluluk bilinci kazanmak.
 • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanmak.
 • Entellektüel düzeye katkı sağlamak.
 • İntravenöz girişim yapmak.
 • Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
 • Oksijen uygulaması yapmak.
 • Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
 • EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapmak, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygulamak.
 • Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
 • Uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlamak.
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
 • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.
 • Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak.
 • Zorunlu hallerde ambulansta sürücülük yapmak.

ÇALIŞMA ALANLARI

İlk ve Acil Yardım programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak “Paramedik” unvanını alıp, hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

SINAVLAR

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. İlk ve Acil Yardımda Mesleki Uygulama I ve II derslerinde tutulan günceler, öğretim elemanı ve kurumun vereceği değerlendirme ve uygulama/teorik sınavlar ölçme ve değerlendirme de kullanılacaktır.