Ana içeriğe atla

Program Hakkında

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program 2021 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak teorik bilgi zemininde eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

Programın amacı; sağlık sektörü içerisinde önemli yer tutan ameliyathanelerde tüm tıbbi malzeme ve cihazlara hakim, cerrahi ekibin bir parçası olarak hasta bakım ve takibini, teorik ve pratik donanım açıdan yetkin, multidisipliner yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

VERİLEN DERECE

120 AKTS’ li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

 Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Aşçılık alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

Ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilirler. 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 1. Ameliyathane Hizmeti için gerekli olan temel bilimler bilgisine sahip olur.
 2. Sistemlere ilişkin cerrahi hastalıkların tanımı ve cerrahi müdahale yöntemleri bilgisine sahip olur.
 3. Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özelliklerini; ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanlarını bilir.
 4. Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
 5. Gelişen teknolojiye bağlı olarak değişen teknikleri uygulayabilir, yeni araç ve cihazları kullanabilir.
 6. Ameliyathane ortamı, ameliyata hasta ve ortam hazırlığı, enfeksiyon kontrolü uygulama bilgisine sahip olur.
 7. Tıbbi cihazlarla güvenli çalışma için gerekli tedbirleri alabilme, ameliyathanede olası tehlikeleri önleme bilgisine sahip olur.
 8. Ameliyat öncesi hasta transferi ve ameliyat odasındaki tüm hazırlıkları yapar.
 9. Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
 10. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
 11. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
 12. Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü şekilde cerrahi ekibe dahil olabilir.
 13. Alanıyla ilgili etik ilkeleri ve yasal mevzuatı bilir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Ameliyathane Hizmetleri Teknikerleri, ameliyathane birimi bulunan tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilir. Bu kapsamda ameliyathane Hizmetleri mezunlarının devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve bunlara benzer diğer sağlık kuruluşlarında çalışabilir. Ayrıca sektörün ileri gelen tıbbi cihaz ve malzeme şirketlerinde ilerleyen tecrübeye dayalı iş olanakları mevcuttur.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde gerekmektedir.