Ana içeriğe atla

Kalite Kurulu Üyeleri için tıklayınız.

İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kalite Kurulunun Görevleri:

 • Yüksekokulun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri belirlemek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Yüksekokul Yönetim Kurulu onayına sunmak.Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.
 • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Yüksekokul Yönetim Kurulu’na Sunmak, onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Nisan ayı sonunu kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu’na bildirmek ve kamuoyuna duyurulmasını sağlayacak şekilde yüksekokulun web sayfasında yer almasını sağlamaktır.
 • Yüksekokulun tüm birim yöneticilerinden yılda en az bir defa stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda belirlenmiş olan performans ölçütlerine yönelik gerçekleştirme raporu talep etmek.
 • Kalite yönetimi kapsamında, yönetim gözden geçirme faaliyetlerini yürütmek. Bir önceki akademik yılda kalite yönetimi sistemi kapsamında yürütülen faaliyetleri değerlendirmek ve bir sonraki akademik yıl için iyileştirme ihtiyaçlarını belirlemek.
 • Meslek Yüksekokulu’nun dış değerlendirme yapması durumunda gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her tür desteği vermek.
 • Misyon, vizyon, değerler ve kalite politikasının güncellik durumunu, stratejik performans ölçülerinin izlenmesi amacı ile hazırlanmış stratejik plan raporlarını, iç-dış denetim ve değerlendirme sonuçlarını, önleyici ve düzeltici faaliyetleri, yasal mevzuat değişiklikleri ve bu değişikliklerin kalite yönetim sistemine etkilerini değerlendirmek.
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını, Meslek Yüksekokulu’nun ilgili akademik programlarına duyurmak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek, meslek yüksekokulu genelindeki çalışmaların uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek.
 • Örnek alınabilecek kalite geliştirme çalışmalarını, ilgili akademik programlar ile paylaşmak.
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu’ndan gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak.

Misyonumuz

Toplumun ve sektörün ihtiyaçlarına cevap veren, mesleki yetkinliğe sahip, girişimci, yenilikçi, duyarlı ve etik değerlere bağlı bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Öğrenci ve sektörün öncelikli olarak tercih ettiği, kişisel ve mesleki becerileri gelişmiş mezunlar yetiştiren; toplumsal ve sektörel gelişmelere yön vererek üniversiteleşmeyi hedefleyen bir yükseköğretim kurumu olmak.

Değerlerimiz

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedefler

 • Sadece ön lisans değil, farklı öğrenim düzeylerinde de eğitim vermek,
 • Disiplinler arası öğrenimi çeşitlendirmek,
 • Sanayi ve sektör iş birliklerinde sürdürülebilirliği sağlamak,
 • Usta çırak ilişkisi çerçevesinde, mesleki eğitimin geleneğindeki insan ve ahlaki değerleri bugüne taşımak,
 • Akademik ve bilimsel çalışmalarla kurumun ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığını artırmak.

 

Kalite Politikası

 • Eğitim-öğretimini değişim, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak güncellemek,
 • İç ve dış paydaşı süreçlere dahil ederek; işbirliği, açık iletişim ve uzlaşma kültürünü yaymak,
 • Tüm faaliyetlerde şeffaflık ve hesap verebilmek,
 • Akademik ve idari personel arasında kalite kültürünün geliştirilmek
 • Faaliyetlerin izlenmesi ve sürekli iyileştirme mekanizmalarının oluşturulmak.