EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

İlk ve Acil Yardım

ÖĞRENİM SÜRESİ           2 Yıl

PUAN TÜRÜ                      TYT

ÖĞRENİM DİLİ                  Türkçe

PROGRAM HAKKINDA

Programın amacı; hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen; hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahaleleri yapabilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp, uygun acil yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

KİMLER KATILABİLİR

TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahip olacaktır.

PROGRAMIN KAZANIMLARI

 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili etik ilke ve kurallarını bilir. 
 • İlkyardım prosedürlerini uygulayarak kullandığı teknik cihazların operasyonunda yer alır ve bu cihazlar ile ilgili tutarsızlıkları veya arızaları tespit edip bunları rapor eder. 
 • İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 
 • İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
 • Hasta ve hasta yakınları ile sözlü, yazılı bir şekilde iletişim kurar. 
 • Acil müdahale yaparken hasta için optimal konforu sağlar ve doğru pozisyonu gerçekleştirir 
 • Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
 • Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Sağlık Yönetimi
 • Sosyal Hizmet

 KARİYER OLANAKLARI

 • 112 Acil Yardım İstasyonları
 • Özel Ambulans Şirketleri
 • Devlet Hastane Acil Servisleri
 • Özel Hastane Acil Servisleri
 • İtfaiye Kurtarma Birimleri
 • Özel Şirketler
 • Havaalanları
 • Spor Müdürlükleri

PROGRAMIN GEÇMİŞİ

Program, 2019 yılında T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak ve teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak, eğitim-öğretim vermeye başlamıştır.

VERİLEN DERECE

121 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlk ve Acil Yardım Ön Lisans (paramedik) derecesine sahip olunur.

DERECENİN DÜZEYİ

Ön Lisans

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

İlk ve Acil Yadım alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken derslerin (toplam 121 AKTS karşılığı) tümünün başarıyla tamamlanması, genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

PROGRAM PROFİLİ

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı, hastane öncesi acil hizmetlerde hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen, yaşam kurtarıcı ve hastada kalıcı engelleri önlemeye yönelik tıbbi müdahaleleri yapabilen, uygun acil müdahale yaklaşımını planlayıp, uygulayabilen, hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir.

 

T.C. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programında, özellikle uygulamaya dayalı eğitim verilecek olmasından, programın uygulama eğitimleri yüksekokula ait laboratuvarlarda ya da ambulanslarda verilmektedir. Böylelikle öğrencilerimiz, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak, yetkin birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır.

Bu programdan mezun olan öğrencilerimize devlet sektöründe veya özel ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerinde çalışma imkânı bulmaktadır. Acil vaka sayısının ve sağlık sektörüne verilen önemin arttığı göz önüne alındığında bu alandaki istihdam olanaklarının daha da artacağı görülmektedir.

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 • Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırmak.
 • Mesleki deontoloji kurallarına uygulama bilinci kazanmak.
 • Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda gerekli el becerisi kazanmak.
 • Sterilizasyon, dezenfeksiyon ve antisepsi uygulayabilme becerisi ve alışkanlığı kazanmak.
 • Mesleki uygulamalar sırasında ortaya çıkabilecek problemleri sağlıklı biçimde çözebilme becerisi kazanmak.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanmak.
 • Sağlık mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Mesleki sorumluluk bilinci kazanmak.
 • İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanmak.
 • Entellektüel düzeye katkı sağlamak.
 • İntravenöz girişim yapmak.
 • Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
 • Oksijen uygulaması yapmak.
 • Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
 • EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapmak, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygulamak.
 • Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
 • Uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlamak.
 • Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
 • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.
 • Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurmak.
 • Zorunlu hallerde ambulansta sürücülük yapmak.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

İlk ve Acil Yardım programından mezun olacak öğrencilerimiz; Açıköğretim Fakültesi’nin veya Dikey Geçiş Sınav ile diğer üniversitelerin lisans programlarında öğrenim görebilirler. Programdan mezun olanlar ön lisans diploması alarak “Paramedik” unvanını alıp, hastanelerin acil servislerinde, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı acil servisler, 112 merkezleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını koşul koyan tanımlar ve yasal maddeler mevcuttur.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

SINAVLAR

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70´ine ve uygulamaların en az % 80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için, en az bir ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulamalı sınav, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. İlk ve Acil Yardımda Mesleki Uygulama I ve II derslerinde tutulan günceler, öğretim elemanı ve kurumun vereceği değerlendirme ve uygulama/teorik sınavlar ölçme ve değerlendirme de kullanılacaktır.

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2021-2022 AKADEMİK YILI – İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 101 Temel Farmakoloji 2 0 2 4
İAY 103 Temel Anatomi 2 0 2 4
İAY 105 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
İAY 107 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
İAY 109 Temel Toksikoloji 2 0 2 4
TUD 101 Türk Dili-I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi-I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil-I 2 0 2 2
SEÇ Seçmeli Ders I 3 0 3 4
  TOPLAM     19 29
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 102 Enfeksiyon Hastalıkları Ve Steril. Ve Dezenfek. Yönt. 2 0 2 4
İAY 104 İlk ve Acil Yardımda Farmakoloji 2 0 2 3
İAY 106 Kaza Ve Afet Yönetimi 2 0 2 4
İAY 108 Acil Hasta Bakımı I 1 3 4 5
İAY 110 Temel Mesleki Beceriler 1 4 5 5
TUD 102 Türk Dili-II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil-II 2 0 2 2
  TOPLAM     21 27
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 201 Acil Sağlık Hizmetleri I 2 0 2 4
İAY 203 Acil Hasta Bakımı II  2 0 2 4
İAY 205 Ekg Analizi 1 1 2 2
İAY 207 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 2
İAY 209 Kardiyopulmoner Resüsitasyon I 2 2 4 4
İAY 211 İlk Ve Acil Yardımda Mesleki Uygulama I 0 16 16 12
İAY 213 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
  TOPLAM     31 32
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
İAY 204 Acil Sağlık Hizmetleri II  2 0 2 2
İAY 206 Acil Hasta Bakımı III 2 0 2 4
İAY 208 Beden Eğitimi Ve Kondüsyon  2 0 2 2
İAY 210 Travma 2 2 4 4
İAY 212 Ambulans Ekipmanları 1 1 2 2
İAY 214 Kardiyopulmoner Resüsitasyon II 2 2 4 4
İAY 216 İlk Ve Acil Yardımda Mesleki Uygulama II  0 16 16 12
İAY 218 Sağlık Hizmetleri İletişimi 3 0 3 4
  TOPLAM     35 34
                  TOPLAM AKTS 122
           
SEÇMELİ DERSLER
1.YARIYIL İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 301 Radyasyondan Korunma 3 0 3 4
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 305 Çevre Koruma 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 309 Mesleki İngilizce 3 0 3 4
SEC 311 Nadir Hastalıklar, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 4
SEC 313 Arapça 3 0 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
İAY 105 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
İAY 107 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
2. YARIYIL
İAY 104 İlk ve Acil Yardımda Farmakoloji 2 0 2 3
İAY 108 Acil Hasta Bakımı I 2 6 8 7
3. YARIYIL
İAY 203 Acil Hasta Bakımı II  2 0 2 4
İAY 209 Kardiyopulmoner Resüsitasyon I 2 2 4 4
           
4. YARIYIL
İAY 210 Travma 2 2 4 4
İAY 214 Kardiyopulmoner Resüsitasyon II 2 2 4 4
  TOPLAM 14 10 24 33