EBYS MEBİS
faruk-sarac-myo-logo

Ağız ve Diş Sağlığı

Öğrenim Süresi: 2 yıl
Puan Türü: TYT
Öğrenim Dili: Türkçe


PROGRAM HAKKINDA


Ağız ve diş sağlığı programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak sağlık personeli yetiştirmektir.
Ağız ve diş sağlığı teknikeri, diş polikliniklerinde diş hekimine klinik yardımcısı olarak tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar, hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur.


KİMLER KATILABİLİR?


TYT Puan Türünden 150 ve üstü alan her öğrenci başvurma hakkına sahiptir olacak.


PROGRAMIN KAZANIMLARI


•    Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
•    Ağız ve Diş Sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir. 
•    Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sistemlerini kullanır. 
•    Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
•    Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
•    Ağız ve Diş Sağlığı alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
•    Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
•    Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
•    Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 


DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLEN LİSANS PROGRAMLARI


•    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•    Hemşirelik
•    Sağlık Yönetimi
•    Sosyal Hizmet
•    AÖF fakültelerinin lisans programları


KARİYER OLANAKLARI


Ağız ve Diş Sağlığı Programından mezun olan öğrenciler şu alanlarda sektörde kariyer olanaklarına sahip olabileceklerdir;


•    Devlet Diş Hastaneleri
•    Üniversite Diş Hekimliği Fakülteleri
•    Özel Diş Klinikleri
•    Diş Laboratuvarları

 

PROGRAMIN KISA GEÇMİŞİ


Program, 2019 yılında Meslek Yüksekokulumuzun bünyesinde, mesleki eğitim ön planda tutularak, teori ve pratik ortak bir zeminde buluşturularak öğretim vermeye başlamıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın amacı,  ağız ve diş hastalıklarının teşhis ve tedavisinde; diş hekimi muayenehanelerinde,  kamu veya özel kişilere ait diş polikliniklerinde diş hekiminin tüm klinik çalışmaları için gerekli ortamı hazırlayacak, hasta kabulünde, tedavisinde ve kayıtlarında sorumluluk alacak, toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini tam olarak kullanabilecekleri iş ve aktivite alanları sağlayıp, hekime yardımcı olabilecek nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir. Ağız ve Diş Sağlığı Programı, son yıllarda koruyucu diş hekimliği ve diş hekimliğinde dal özelleşmeleri ile birlikte giderek önem kazanmaktadır.


VERİLEN DERECE


120 AKTS’li program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans derecesine sahip olunur.


DERECENİN DÜZEYİ
Ön Lisans


KABUL VE KAYIT KOŞULLARI
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması gerekmekle birlikte tüm kabul ve kayıt koşulları YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.


YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI
Ağız ve Diş Sağlığı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.


PROGRAMIN PROFİLİ
Programda; Ağız ve diş sağlığı alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış meslek elemanları yetiştirmeye yönelik eğitim ve öğretim verilmektedir. 2019-2020 öğretim yılında öğrenci alan Ağız ve diş sağlığı Programı, akademisyenler ve sektörden gelen uzman eğitim kadrosuyla bu alanda daha kaliteli bir hizmet sunmak üzere nitelikli, araştırmacı ve yeniliklere açık kalifiye ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunlar, edindikleri mesleki bilgi ve beceri ile diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda veya kamu kuruluşlarında çalışabilmektedirler.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1.    Ağız ve Diş Sağlığı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 
2.    Ağız ve Diş Sağlığı ilgili etik ilke ve kurallarını bilir. 
3.    Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve hasta takip sistemlerini kullanır. 
4.    Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak diş kliniğinin idamesine yardımcı olur; diş tedavisi sırasında asistanlığı yürütür.
5.    Ağız ve Diş Sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 
6.    Ağız ve Diş Sağlığı alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile hasta takip programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 
7.    Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 
8.    Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 
9.    Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. 
 
MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele olan talep, arzın çok üstünde kalmaktadır. Ülkemizde, 2023 yılında yaklaşık 30.000 diş hekimi ihtiyacı doğacağı ve aynı dönem itibarıyla diş hekimi sayısının ise 20.00 dolaylarında seyredeceği hesaplanmaktadır. Bu verilere göre, diş hekimi açığına paralel olarak ağız ve diş sağlığı personeline olan talebin de benzer bir seyir izleyeceği öngörülebilir. Programdan mezun öğrenciler, güçlü çözüm ortaklarımızın tüm altyapısından faydalanarak, teorik ve pratik bilgilerle donatılarak kusursuz birer meslek elemanı olmak için gerekli eğitimi almaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, diş kliniklerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilmektedir.


ÜST DERECE PROGRAMINA GEÇİŞ
Eğitimine devam etmek isteyen mezunlarımız ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler. Bu programlar;


•    Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•    Hemşirelik
•    Sağlık Yönetimi
•    Sosyal Hizmet


SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin ve uygulamaların en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, küçük sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir.


Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için o yarıyıla ait not ortalamasının (ANO) en az 2.00 olması gerekir.


MEZUNİYET KOŞULLARI
Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.


PROGRAM OLANAKLARI    
İstanbul Sağlık ve Sosyal Meslek Yüksekokulu Ağız ve diş sağlığı Programı’nda 2 öğretim görevlisi ve alanında uzman öğretim elemanları görev yapmaktadır.


Eğitimler; teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, internet bağlantısı) sınıflar, konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuvarında verilmektedir.


Bununla birlikte, sektörden çeşitli düzeylerde uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktardığı seminerler ve kariyer günleri düzenlenmektedir. Mesleki uygulamalar için Ağız Diş Sağlığı Klinik Uygulama I ve II dersleri ile sektörde eğitim görmektedirler.

 

İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL MESLEK YÜKSEKOKULU
2021-2022 AKADEMİK YILI – AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS PLANI
           
1.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 101 Ağız ve Diş Sağlığına Giriş 2 0 2 4
ADS 103 Temel Mikrobiyoloji 2 0 2 4
ADS 105 Dental Terminoloji 2 0 2 4
ADS 107 Diş Anatomisi 2 0 2 4
ADS 109 Diş Morfolojisi 2 0 2 4
ADS 111 Temel Fizyoloji 2 0 2 4
  Seçmeli Ders I 3 0 3 4
TUD 101 Türk Dili I 2 0 2 2
AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2
YAD 101 Yabancı Dil I 2 0 2 2
  TOPLAM     21 34
           
2.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 102 Ağız, Diş, Çene Hastalıklar Bilgisi 3 0 3 6
ADS 104 Enfeksiyon Hastalıkları, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 3 1 4 6
ADS 106 Temel Farmakoloji 2 0 2 4
ADS 110 İlkyardım 2 1 3 4
ADS 108 Malzeme Bilgisi 2 2 4 6
TUD 102 Türk Dili II 2 0 2 2
AIT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
YAD 102 Yabancı Dil II 2 0 2 2
  TOPLAM     22 32
           
3.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS  201 Büro Yönetimi ve Arşiv Bilgisi 3 0 3 4
ADS 203 Klinik Uygulama Prensipleri  3 0 3 4
ADS 205 Ağız Diş Sağlığı Klinik Uygulama I 0 16 16 14
ADS  207 Sağlıkta Kalite Yönetimi 3 0 3 4
  TOPLAM     25 26
           
4.YARIYIL
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 202 Sağlık Hizmetleri İletişimi 3 0 3 4
ADS 204 Ağız Diş Sağlığı Klinik Uygulama II 0 24 24 18
ADS 206 Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt 2 0 2 4
  Seçmeli Ders II 3 0 3 4
  TOPLAM     32 30
                  TOPLAM AKTS 122
           
PROGRAMA BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 301 Oral Hijyen Eğitimi 3 0 3 4
ADS 303 Diş Hekimliği Klinik Yardımcılığı 3 0 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
ADS 302 Dental Fotoğrafçılık 3 0 3 4
ADS 304 Dental Cerrahi Prosedürler ve İmplantoloji 3 0 3 4
           
İSTEĞE BAĞLI SEÇMELİ DERSLER
GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 301 Radyasyondan Korunma 3 0 3 4
SEC 303 Vücut Ergonomisi 3 0 3 4
SEC 305 Çevre Koruma 3 0 3 4
SEC 307 Meslek Etiği 3 0 3 4
SEC 309 Mesleki İngilizce 3 0 3 4
SEC 311 Nadir Hastalıklar, Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 3 0 3 4
SEC 313 Arapça 3 0 3 4
SEC 315 Davranış Bilimleri 3 0 3 4
SEC 317 Diksiyon 3 0 3 4
SEC 319 Gönüllülük Çalışmaları 1 2 3 4
BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
SEC 302 Temel Bilgisayar Teknikleri 3 0 3 4
SEC 304 Laboratuvar Teknikleri Ve Güvenliği 3 0 3 4
SEC 306 Bağımlılık ve Rehabilitasyon Süreci 3 0 3 4
SEC 308 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 3 4
SEC 310 İşaret Dili ile İletişim 1 2 3 4
SEC 312 İş Güvenliği 3 0 3 4
           
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI - ÖNERİLEN YAN DAL DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI Teorik Uygulama Kredi AKTS
1. YARIYIL
ADS 101 Ağız Diş Sağlığına Giriş 2 0 2 4
ADS 109 Diş Morfolojisi 2 0 2 4
ADS 107 Diş Anatomi  2 0 2 4
           
2. YARIYIL
ADS 104 Enfeksiyon Hastalıkları, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri 3 1 4 6
ADS 108 Malzeme Bilgisi 2 2 4 6
           
3. YARIYIL
ADS 203 Klinik Uygulama Prensipleri  3 0 3 4
           
4. YARIYIL
ADS 206 Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt 2 0 2 4
  TOPLAM 16 3 19 32